Gaelscoil Chluain Meala

Polasaí Úsáide Inghlachta

 

Gaelscoil Chluain Meala

Is é aidhm an Pholasaí Úsáide Inghlachta a chinntiú go bhfaighidh daltaí buntáistí as na deiseanna foghlama as acmhainní Idirlín na scoile ar bhealach sábháilte agus éifeachtach.

Féachtar ar úsáid agus rochtain Idirlín mar acmhainn agus mar phribhléid scoile. Mura gcomhlíontar polasaí AUP na scoile mar sin tarraingeofar siar an phribhléid agus gearrfar smachtbhannaí cuí – mar atá leagtha amach san AUP.

Tá sé i gceist go ndéanfaidh ionadaithe scoile agus tuismitheoirí athbhreithniú ar an AUP nuair is gá. Sula síneofar é ba chóir an AUP a léamh go cúramach lena léiriú go dtuigtear agus go nglactar le coinníollach na húsáide.

Cruthaíodh an leagan seo den AUP ag na múinteoirí, tuismitheoirí, daltaí agus Bord Bainistíochta.

 

Straitéis na Scoile

 

Bainfidh an scoil leas as roinnt straitéisí chun cur chomh mór agus is féidir le deiseanna foghlama agus le rioscaí a bhaineann leis an idirlíon a laghdú.. Beidh an scoil ag obair as leibhéal 4 den coras NCTE. Ceadaitear ‘you tube’ ach ni cheadaitear suiomhanna pearsanta nó suiomhanna chaidrimh ag an leibhéal sin. Ag gach leibhéal cuirfear cosc ar ábhar neamhdlíthiúil nó ábhar pornagrafaíoch

Usáidfidh an scoil na straitéisí  seo a leanas:

 

 

Go Ginearálta

 

·       Beidh múinteoir i gconaí ag maoirsiú seisiúin Idirlín.

·       Bainfear leas as bogearraí scagtha agus/nó córais chomhionainn chun an riosca a bhaineann do nochtadh d’ábhar míchuí a laghdú. Déanfaidh an scoil monatóireacht rialta ar úsáid idirlín na ndaltaí.

·       Cuirfear oiliúint ar fáil do dhaltaí agus do mhúinteoirí maidir le sábháilteacht Idirlín.

·       Usaidtear na ceachtanna ón pacáiste ‘Webwise’ le NCTE i ngach seomra ó Rang 1 – Rang 6 beidh na ceachtanna nascaithe leis an gcuraclam OSPS.

·       Ní cheadófar íoschóipeáil nó uaslódáil a dhéanamh ar bhogearraí nach mbeidh ceadaithe.

·       Bainfear leas as bogearraí cosanta víreas agus tabharfar é cothrom le dáta go rialta.

·       Beidh cead ón múinteoir ag teastáil chun méaróg chuimhne pearsanta nó CD-ROM nó aon guirléid leictreonach eile a úsáid sa scoil.

·       Cleachtóidh na daltaí dea “netiquette” (i.e. etiquette ar an Idirlíon) ag gach tráth agus ní thabharfaidh siad faoi aon ghníomh a tharraingeoidh droch-cháil ar an scoil.

 

An Gréasán

 

·       Ní rachaidh mic léinn chuig láithreáin Idirlín ar a mbeidh ábhair ghraostacha, mídhleathacha, fuatha nó a bheidh míchuí ar bhealach eile. Is chun críocha oideachais amháin a bhainfidh daltaí úsáid as an idirlíon ar ríomhairi, foin, guirléidí cluiche &rl.

·       Beidh eolas ag daltaí ar cheisteanna cóipchirt a bhaineann le foghlaim ar líne.

·       Ní dhéanfaidh daltaí nochtadh nó foilsiú ar eolas pearsanta.

·       Beidh a fhios ag daltaí go bhféadfadh aon úsáid lena n-áirítear eolas a dháileadh nó a fháil, cibé obair scoile nó nithe pearsanta a bheidh faoi mhonatóireacht ó thaobh ghníomhaíocht neamhghnách, slándáil, nó cúiseanna bainistíochta gréasáin.

 

Ríomhphost (Nuair a bheidh sé ar fáil tríd an chlár do Bhandaleathan do Scoileanna)

 

·       Úsáidfidh daltaí cuntais ríomhphoist cheadaithe faoi mhaoirseacht nó cead múinteora.

·       Ní sheolfaidh agus ní bhfaighidh daltaí aon ábhar a bheidh mídhleathach, graostach ná míchlúiteach nó a bhfuil sé i gceist leis cur as do dhuine eile nó imeaglú a dhéanamh air.

·       Ní fhoilseoidh daltaí a sonraí pearsanta féin ná sonraí daoine eile, nithe mar sheoltaí nó uimhreacha fóin nó picitiúir.

·       Ní shocróidh daltaí cruinniú casadh go fisiciúil le haon duine.

·       Tabharfaidh daltaí ar aird gur faoi réir chead óna múinteoir a fhéadfaidh daltaí aguisíní le ríomhphoist a fháil agus a sheoladh.

 

Comhrá Idirlín

·       Ní bheidh rochtain ag daltaí ar sheomraí comhrá, ar fhóraim chomhrá agus ar fhóraim leictreonacha cumarsáide eile ach de réir mar a bheidh ceadaithe ag an scoil.

·       Ní bhainfear leas as seomraí comhrá, fóraim phlé agus fóraim chumarsáide leictreonacha eile ach amháin do chríocha oideachais agus beidh sin faoi mhaoirseacht ag gach tráth.

·       Bainfear úsáid as ainmneacha úsáideoirí chun fíorchéannacht a cheilt.

·       Beidh cosc iomlán ar chruinniú duine le duine trí chruinniú a bheidh eagraithe via comhrá Idirlín.

 

Reachtaíocht

Úsáidfear suíomh na scoile chun tuismitheoirí a chur ar an eolas maidir le reachtaíocht a bhaineanna le húsáid an Idirlíon. Cuirfear nascanna leis an teolas seo a leanas.

 

·       An tAcht um Gháinneáil ar Leanaí agus Pornagrafaíocht Leanaí 1998. www.irishstatutebook.ie/1998/en/act/pub/0022/sec0006.htmlCached - Similar

·       An tAcht Tascartha 1993. . www.irishstatutebook.ie/1993/en/act/pub/0010/sec0002.htmlCached

·       An tAcht um Fhístaifeadtaí, 1989. www.irishstatutebook.ie/1989/en/act/pub/0022/index.htmlCached - Similar

·       An tAcht um Chosaint Sonraí 1998. www.dataprotection.ie

 

Struchtúir Thacaíochta

Úsáidfear suíomh na scoile chun tuismitheoirí a chur ar an eolas maidir le phríomhstruchtúir agus eagraíochtaí tacaíochtaí a bhíonn ag déileáil le hábhar mídhleathach agus úsáid dhochrach an Idirlín.

 

Smachtbhannaí

 

·       D’fhéadfadh gníomh disciplíne teacht as mí-úsáid a bhaint as an Idirlíon, lena n-áirítear tarraingt siar pribhléidí rochtana agus i gcásanna tromchúiseacha fionraí nó díbirt. Tá sé de cheart ag an scoil freisin aon ghníomhaíochtaí mídhleathacha a thuairisciú chuig na húdaráis chuí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School Internet Acceptable Use:

 

Please review the attached school Internet Acceptable Use Policy, sign and return this permission form to Gaelscoil Chluain Meala.

 

Ainm an Pháiste: ____________________________

 

Rang: _____________________________________

 

Pupil

I agree to follow the school’s Acceptable Use Policy on the use of the Internet. I will use the Internet in a responsible way and obey all the rules explained to me by the school and by my parents.

 

Pupil’s Signature: __________________________ Date: _____________________

 

Parent/Guardian

As the parent or legal guardian of the above pupil, I have read the Internet Acceptable Use Policy . I understand that Internet access is intended for educational purposes. I also understand that every reasonable precaution has been taken by the school to provide for online safety but the school cannot be held responsible if pupils access unsuitable websites.

 

Signature/Siniú: _______________________ Date/Dáta:_______________________

 

Address/Seoladh:_________________________________________________Telephone/Guthán: _________